Domov » Šolski red

Šolski red

Osnovnošolska stopnja

ŠOLSKI RED

Učenci Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja obiskujejo individualni pouk, skupinski pouk Nauka o glasbi, pouk Pevskega zbora ter se udeležujejo internih nastopov, tekmovanj in drugih šolskih dejavnosti.

Pouk poteka od 1. septembra do 24. junija. V mesecu juniju so tudi izpitni roki in podelitev spričeval.

Pouk glasbil in petja se izvaja dvakrat tedensko v trajanju 30 min. Solopevci morajo obvezno obiskovati tudi pouk klavirja kot dopolnilnega predmeta.

Učenci morajo k pouku prihajati točno, v skladu z dogovorjenim in objavljenim urnikom pouka. S seboj morajo nositi inštrument (razen klavir in orgle), note in glasbeno beležko. Na pouk morajo biti pripravljeni v skladu z dogovori prejšnje ure.

Urnik pouka se lahko spremeni le v soglasju z ravnateljem, če obstajajo za to utemeljeni razlogi. Nov urnik se z datumom spremembe objavi kot sprememba urnika.

Učenci morajo morebitne izostanke od pouka obvezno vnaprej sporočiti učitelju ali v vodstvo konservatorija, če je učitelj nedosegljiv. V nasprotnem primeru je izostanek neopravičen.

V primeru odsotnosti učitelja se po individualnem dogovoru nadomesti pouk učencu v obsegu in na način, da razvoj in napredek učenca iz razlogov odsotnosti učitelja nista ogrožena.

Za veljavnost letnika morajo imeti učenci realiziranih vsaj 95 % ur pouka, imeti morajo predelano snov, določeno z učnim načrtom in opravljena vsaj dva interna nastopa.

Vse aktivnosti, povezane s šolskimi dejavnostmi bodo redno objavljene na oglasni deski konservatorija.

Prostori konservatorija so odprti od ponedeljka do sobote med 7. in 20. uro.

V učilnicah je mogoča tudi vadba s predhodnim dogovorom v vodstvu konservatorija.

Učenci morajo ves čas paziti na red in čistočo. Pred vstopom v objekt naj si očistijo čevlje. Pazijo naj na ves inventar in urejenost šolskih prostorov ter okolice šole.

Na konservatoriju se obnašamo kulturno. Učenci morajo pozdravljati delavce šole in jih spoštljivo nagovarjati. V prostorih konservatorija ne smejo divjati in kričati.

Če učenci opazijo kakšno nepravilnost, povezano s poukom, naj o tem takoj obvestijo vodstvo konservatorija.

Srednješolska stopnja

ŠOLSKI RED

Dijaki konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja obiskujejo individualni pouk, skupinski pouk, se udeležujejo internih in javnih nastopov ter drugih šolskih dejavnosti.

Pouk poteka od 1. septembra do 24. junija. V mesecu juniju so tudi izpitni roki in podelitev spričeval.

Individualni pouk glasbil in petja se izvaja v obsegu 90 minut tedensko, na smeri Glasbeni stavek pa 45 minut tedensko. Pouk dopolnilnega predmeta se izvaja v obsegu 30 minut tedensko.

Dijaki morajo k pouku prihajati točno, v skladu z dogovorjenim in objavljenim urnikom pouka. S seboj morajo nositi inštrument (razen klavir in orgle), note in glasbeno beležko. Biti morajo pripravljeni na pouk v skladu z dogovori prejšnje ure.

Urnik pouka se lahko spremeni le v soglasju z ravnateljem, če obstajajo utemeljeni razlogi. Nov urnik se z datumom spremembe objavi kot sprememba urnika.

V primeru odsotnosti profesorja se po individualnem dogovoru nadomesti pouk dijaku v obsegu in na način, da razvoj in napredek dijaka iz razlogov odsotnosti profesorja nista ogrožena.

Za veljavnost letnika morajo imeti dijaki realiziranih vsaj 95 % ur pouka, imeti morajo predelano snov, določeno z učnim načrtom in opravljena vsaj dva interna nastopa. Dijaki 3. in 4. letnika morajo imeti v šolskem letu poleg internih nastopov še vsaj en javni nastop.

Pri skupinskem pouku se beleži prisotnost. Vsak dijak ima pravico opravičeno izostati 20 % pouka. Pri večjih odsotnostih se mora s profesorjem dogovoriti, v kakšni obliki bo nadoknadil manjkajoča predavanja.

Vse aktivnosti, povezane s šolskimi dejavnostmi bodo redno objavljene na oglasni deski konservatorija.

Prostori konservatorija so odprti od ponedeljka do sobote med 7. in 20. uro.

V učilnicah je mogoča tudi vadba s predhodnim dogovorom v vodstvu konservatorija.

Dijaki morajo ves čas paziti na red in čistočo. Pred vstopom v objekt naj si očistijo čevlje. Pazijo naj na ves inventar in urejenost šolskih prostorov ter okolico šole.

Na konservatoriju se obnašamo kulturno. Dijaki morajo pozdravljati delavce šole in jih spoštljivo nagovarjati. V prostorih konservatorija ne smejo divjati in kričati.

Če dijaki opazijo kakšno nepravilnost, povezano s poukom, naj o tem takoj obvestijo razrednika, vodstvo konservatorija ali varuha dijakovih pravic.